Πιστοποιήσεις

Η εταιρία μας διαθέτει το απαιτούμενο από το νόμο Ν.4685/2020 για τις εταιρείες που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων ασφαλιστήριο συμβόλαιο με αρ. 2224013923

Είναι επίσης εγγεγραμμένη στο ΗΜΑ (ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων) με αρ μητρώου 4644

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας είναι πλήρως αδειοδοτημένες για την διαχείριση των στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Πιστοποιητικά

HMA-submission-certificate-4644-2-7-2022-10-04.pdf

HMA-submission-certificate-4644-3-7-2022-10-04.pdf